Panaszkezelés

Az Absolut Reorg Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1074 Budapest, Dohány u. 14.
Panaszkezelési Szabályzata

 

Társaságunk panaszkezelési szabályzata a megszüntetési eljárások során felmerülő panaszok, illetve annak nem minősülő kérelmek gyors, hatékony és jogszerű kezelését szolgálja. Szabályozza a panaszos bejelentésének, észrevételeinek fogadását, kivizsgálását, és a társaságunkon belüli kezelését egységes eljárási rend szerint.

Társaságunk panaszként bírál el minden olyan, a társaságunkkal, mint Felszámoló szervezettel vagy annak működésével kapcsolatosan bármilyen módon tett  bejelentést, amely társaságunk vagy annak munkavállalója, megbízási vagy más polgári jogi jogviszony alapján a társaságunk részére tevékenységet végzők  eljárása, intézkedése vagy magatartása ellen irányul. Nem tekintjük panasznak a bejelentést vagy tájékoztatás, amennyiben az valamely üggyel kapcsolatosan vélemény nyilvánításra vagy állásfoglalásra irányul. Nem tekintjük továbbá panasznak a jogszabály alapján a társaságunk, mint a megszüntetési eljárásokat végző szervezet vagy tevékenysége ellen benyújtott kifogást, amelyek előterjesztését törvények szabályozzák és amelyek elbírálása az illetékes Törvényszék hatásköre.

A  szabályzat hatálya:

A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik részt vesznek a társaság tevékenységében személyes közreműködőként, munkavállalóként, megbízási vagy más polgári jogi jogviszony alapján. A személyek neve társaságunk honlapján elérhető.

A panasz benyújtása:

Írásban, levélben a társaság székhelyére címzett postai küldeményként, telefaxon, vagy elektronikus levélben a társaság honlapján megjelölt e-mail címre. Ez esetben a panasz visszaigazolásának hiányában a panasz benyújtóját terheli annak bizonyítása, hogy arról társaságunk tudomást szerzett.

A panasz rögzítése:

A panasz beérkezését követő 5 munkanapon belül a társaság vezérigazgatója a benyújtott panasz vonatkozásában megjelöli annak referensét, aki folyamatos sorszám feltüntetésével a társaság nyilvántartási rendszerében iktatja, mely során feltünteti hogy panasz iktatása történik.  Amennyiben a vezérigazgató tartósan akadályoztatva lenne, úgy a panasz iktatására a társasággal munkaviszonyban álló jogász jelöli ki a referenst. Amennyiben a panasz hiányos, vagy bármely okból elbírálására nem alkalmas, írásban az iktatást követő 5 munkanapon belül kell kérni annak kiegészítését.

A panasz elbírálása:

A beérkezett panasz rögzítése után a kijelölt referens megvizsgálja a beadványt. Amennyiben annak minősítésével, vagy tartalmával kapcsolatosan kétség merül fel,  egyeztetést kezdeményez a felszámoló szervezet vezetőjével.

Amennyiben a panasz egyszerűen orvosolható, mert az valamely intézkedést hiányol, vagy hasonló kifogást tartalmaz, a referense az intézkedést haladéktalanul megteszi, és erről a társaság vezető tisztségviselője által aláírt levélben a panaszost tájékoztatja legkésőbb a panasz iktatását követő 30 napon belül.

Amennyiben a panasz a társaság tevékenységében személyes közreműködőként, munkavállalóként, megbízási vagy más polgári jogi jogviszony alapján résztvevő személy vagy ügyintéző tevékenységével, magatartásával kapcsolatos, a referensnek egyeztetnie kell a panasszal érintett személlyel. Ha az ügy jellege és a panaszolt helyzet indokolja, akkor az érintett írásbeli nyilatkozatát kell kérni, melynek egy példányát a panasz aktájába el kell helyezni. Ezt követően a referens egy jogász és a felszámoló szervezet vezetője együttesen elbírálják a panaszt.

Amennyiben a panaszt a társaság vezető tisztségviselője az elbírálás során megalapozottnak tartja, haladéktalanul intézkedik a panasz orvoslásához szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételéről és erről a panaszost tájékoztatja legkésőbb a panasz iktatását követő 30 napon belül.

Amennyiben a panaszban foglaltakat a társaság vezető tisztségviselője nem tartja alaposnak, úgy a panasz benyújtásától számított 30 napon belül indokolással írásban  - ajánlott postai küldeményként – a választ eljuttatja a panaszosnak. A válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról is, hogy amennyiben a válasszal  nem értene egyet, milyen további jogorvoslati lehetőséggel élhet.

Panasszal kapcsolatos egyéb feladatok:

A vezető tisztségviselőt a belső ellenőr évente, a tárgyévet követő év március 30. napjáig tájékoztatja a panaszügy- intézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.

Amennyiben indokoltnak látja, kezdeményezi a társaság vezető tisztségviselőjénél a szabályzat szükséges módosítását.

A társaság a panaszokról külön nyilvántartást vezet.  Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban keletkezett iratokat évente irattárba kell helyezni és öt évig kell megőrizni.